DEKraft 11027DEK Авт. выкл. 3Р 3А х-ка B ВА-101 4,5кА DEKraft