DEKraft 11107DEK Авт. выкл. 1Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft