DEKraft 11119DEK Авт. выкл. 2Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft