DEKraft 12013DEK Авт. выкл. 1Р 32А х-ка B ВА-103 6кА DEKraft