DEKraft 12038DEK Авт. выкл. 3Р 6А х-ка B ВА-103 6кА DEKraft