ETI Предохранитель NV/NH 00 I KOMBI gL/gG 690V 125A (арт.4192315)