ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 690V 2A (арт.4191301)