ETI Предохранитель NV/NH 1 I KOMBI gL/gG 690V 160A (арт.4194324)