ETI Предохранитель NV/NH 3 I KOMBI gL/gG 690V 250A (арт.4196325)